Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RESENBRO U.I.F

§1
Foreningens formål er gennem idræt at bidrage til Resenbro borgernes (unge som ældre) sundhed og dygtiggørelse. Foreningens navn er ”RESENBRO UNGDOMS-& IDRÆTSFORENING”, og dens hjemsted er Resenbro, Silkeborg Kommune. Foreningens sekundære formål er at støtte op om aktiviteter til gavn for byens borgere. Specielt børnehave, skole, hal og Resenbro huset vil have en høj prioritering.

§2
Foreningen er tilsluttet Dansk Idrætsforbund (og de under D.I.F hørende specialforbund, hvor foreningen deltager aktivt). Den er desuden tilsluttet De Danske Gymnastik-& Idrætsforeninger og dermed underlagt disse 2 forbunds love og bestemmelser.

§3
Enhver i Resenbro og omegn som vil indordne sig under den i foreningen ønskede ånd og tone, kan optages som aktivt eller passivt medlem af foreningen. Optagelsen sker ved kontingentbetaling inde særsonstart. Vedkommende regnes herefter som medlem af klubben.

§4
Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem fra deltagelse og medlemskab af foreningen, hvis medlemmet har begået et groft brud på kammeratskabet eller ved forsætlig ødelæggelse af foreningens ejendele. Udelukkelse kan dog kun gælde til den nærmeste følgende generalforsamling, som så tager stilling til udelukkelsen. Udelukkelse som medlem skal ske med 8 dages skriftlig varsel.

§5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal og varsles offentlig 12 dage før generalforsamlingen.

§6
Medlemskontingent fastsættes af udvalgene og fremlægges til godkendelse i hovedbestyrelsen, og såfremt et aktivt medlem ikke har betalt forfaldent, kontingent, kan dette udelukkes fra aktiv deltagelse. Eventuelle spiller licenser tilbageholdes til kontingent er betalt

§7
Forslag til dagsorden ved ordinær generalforsamling udover den som fremgår af vedtægterne, skal være hovedformanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN til ordinær generalforsamling:

Valg af dirigent.
Hovedbestyrelsen ved foreningens hovedformand og udvalgsformændene for de til en hver tid stående udvalg aflægger beretning for det forløbne år og fremlægger arbejdsplan for det kommende år.
Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af hovedbestyrelse, udvalg og suppleanter.
Valg af kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
Ifølge §9 udgår punktet, hvis bestyrelsen har engageret eksternt registreret revisor.
Eventuelt.

§8
Medlemmer som er over 16 år, aktive som passive, har været medlem i mindst 1 måned, har været medlem for det sidste afsluttede regnskabsår og ikke skylder kontingent udover det i vedtægterne fastsatte tidspunkt, har stemmeret ved generalforsamlingen.
Forældre som ikke er medlemmer, men som har børn under 16 år som opfylder ovennævnte betingelser, har 1 stemme på generalforsamlingen.

§9
Opbygningen af klubbens ledelse fremgår af oversigten på bagsiden af vedtægterne. Valg af hovedbestyrelse gælder for 2 år. Hovedformand, sekretær, formand håndbold, gymnastik formand og et menigt medlem vælges på lige årstal. Kasserer, formand fodbold, formand sponsorudvalg og et menigt medlem vælges på ulige årstal.Valg til underafdeling gælder for 2 år. Her vælges 1-2 menige medlemmer på lige årstal og 1-2 menige medlemmer på ulige årstal. Der vælges 2 suppleanter til hovedbetyrelsen og 1 suppleant til hvert underudvalg for 1 år ad gangen.
Hovedbestyrelsen kan indstille, at hovedbestyrelsen udvides med 2 menige medlemmer. Af hensyn til stemmeflertal i bestyrelsen skal der i givet fald være valgt 2 menige hovedbestyrelsesmedlemmer eller ingen. Eventuelle menige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og et medlem er på valgt i lige årstal.
Såfremt et eller flere udvalg i gymnastik- ,sponsor- håndbold- eller fodboldafdelingen ikke oprettes og hovedbestyrelse herved kommer til at bestå af lige antal hovedbestyrelsesmedlemmer er hovedformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Valg til hovedbestyrelse, gymnastik-, sponsor-, fodbold- og håndboldafdelingen foregår skriftligt, såfremt blot en af de fremmødte måtte ønske dette. Ellers foregår afstemningen ved håndsoprækning. Det er dirigentens ret, at få valgt 3 stemmetællere bland generalforsamlingens deltagere. Afgåede hovedbestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at møde op til de 3 første bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen som rådgivere uden stemmeret.
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at engagere eksterne registreret revisor til revision af foreningens regnskab. Såfremt ekstern revisor ikke er engageret vælges der hver år 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant på generalforsamlingen, og de vælges for 1 år ad gangen. En afgående kasserer kan ikke vælges det år han udtræder af hovedbestyrelsen.

§10
Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningsprotokollen, hvori et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal afholdes såfremt halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter krav herom er stillet.

§12
Hovedbestyrelsen er foreningens ledelse og repræsenter foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år kan vælges til hovedbestyrelsen og underudvalgene, og man er forpligtet til at indtræde i bestyrelsen, hvis man er valgt. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af hele hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er pligtig til bogføring af foreningens ejendele.

§13
Suppleanter indtræder i hovedbestyrelsen og underudvalg i gymnastik-, sponsor-, fodbold- og håndboldafdelingen, såfremt et medlem ikke har været eller kan være til stede 3 på hinanden følgende bestyrelses- eller udvalgsmøde uden gyldig grund. Det er de øvrige bestyrelses- og udvalgsmedlemmers skøn at bedømme, hvorvidt medlemmets afbud er gyldigt. Suppleanter, der er indtrådt i hovedbestyrelsen, underudvalg i gymnastik-, sponsor-, fodbold- eller håndboldafdelingen, overtager valgperioden for det medlem som suppleanten afløser. Såfremt formanden går af i utide, er det hovedbestyrelsens ret at opfordre et af de menige medlemmer fra det pågældende udvalg til at indtræde i hovedbestyrelsen. Suppleanten for det pågældende udvalg træder herefter ind som menig i underudvalget.

§14
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og tilse beholdningernes tilstedeværelse. Den engagerede eksterne registreret revisor eller de valgte revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15
Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§16
I tilfælde af foreningens opløsning afholdes to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest 2 måneders mellemrum, hvor 2/3 af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning af foreningen. På den sidste afholdt generalforsamling, skal det afgøres, hvorledes foreningens eventuelle formue og ejendele skal anvendes. Evt. ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S, Dansk Tipstjeneste eller lignende organisationer returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen”

§17
Tegningsregler og hæftelse.
Stk. l. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen i forbindelse med oprettelse af check – eller girokonto. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Salg / pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

Disse love træder i kraft pr. 8 marts 2014