Menu Luk

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RESENBRO U.I.F

§1
Foreningens formål er gennem idræt at bidrage til Resenbro borgernes (unge som ældre) sundhed og
dygtiggørelse. Foreningens navn er ”RESENBRO UNGDOMS-& IDRÆTSFORENING”, og dens hjemsted er
Resenbro, Silkeborg kommune.
Foreningens sekundære formål er at støtte op om aktiviteter til gavn for byens borgere.
Foreningen er for alle byens borgere og betragtes derfor som en almen idrætsforening, hvor der plads til
alle.

§2
Foreningen er tilsluttet Dansk Idrætsforbund (og de under D.I.F hørende specialforbund, hvor foreningen
deltager aktivt). Den er desuden tilsluttet De Danske Gymnastik-& Idrætsforeninger og dermed underlagt
disse 2 forbunds love og bestemmelser, uden at disse påvirker eller ændrer i foreningens vedtægter.

§3

Enhver i Resenbro og omegn som vil indordne sig under den i foreningen ønskede ånd og tone, kan optages

som aktivt eller passivt medlem af foreningen. Optagelsen sker ved kontingentbetaling inden sæsonstart.
Vedkommende regnes herefter som medlem af klubben.

§4

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem fra deltagelse og medlemskab af foreningen, hvis medlemmet
har begået et groft brud på kammeratskabet eller ved forsætlig ødelæggelse af foreningens ejendele.
Udelukkelse kan dog kun gælde til den nærmeste følgende generalforsamling, som så tager stilling til
udelukkelsen. Udelukkelse som medlem skal ske med 8 dages skriftligt varsel.

§5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt
inden udgangen af april måned og varsles offentlig 12 dage før generalforsamlingen.

§6
Medlemskontingent fastsættes af udvalgene og fremlægges til godkendelse i hovedbestyrelsen, og såfremt
et aktivt medlem ikke har betalt forfaldent kontingent, kan dette udelukkes fra aktiv deltagelse. Eventuelle
spiller licenser tilbageholdes til kontingent er betalt.

§7
Forslag til dagsorden ved ordinær generalforsamling udover den som fremgår af vedtægterne, skal være
hovedformanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN til ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsen ved foreningens hovedformand og udvalgsformændene for de til en hver tid
stående udvalg aflægger beretning for det forløbne år og fremlægger arbejdsplan for det
kommende år.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af hovedbestyrelse, udvalg og suppleanter.
6. Valg af kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
Ifølge §9 udgår punktet, hvis bestyrelsen har engageret eksternt registreret revisor.
7. Eventuelt.

§8
Medlemmer som er over 16 år, aktive som passive, har været medlem i mindst 1 måned, har været medlem
for det sidste afsluttede regnskabsår og ikke skylder kontingent udover det i vedtægterne fastsatte
tidspunkt, har stemmeret ved generalforsamlingen.
Forældre som ikke er medlemmer, men som har børn under 16 år som opfylder ovennævnte betingelser,
har 1 stemme på generalforsamlingen.

§9
Opbygningen af klubbens ledelse består af valg af hovedbestyrelse som gælder for 2 år. Hovedformand,
udvalgsformænd og et menigt medlem vælges på lige årstal. Kasserer, sekretær og næstformand vælges
på ulige årstal. Valg til underafdeling gælder ligeledes for 2 år. Der vælges 1 suppleanter til
hovedbestyrelsen og 1 suppleant til hvert underudvalg for 1 år ad gangen.
Hovedbestyrelsen kan indstille, at hovedbestyrelsen udvides med 2 menige medlemmer. Af hensyn til
stemmeflertal i bestyrelsen skal der i givet fald være valgt 2 menige hovedbestyrelsesmedlemmer eller
ingen. Eventuelle menige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og et medlem er på valgt i lige
årstal.
Såfremt et eller flere underudvalg ikke oprettes og hovedbestyrelsen herved kommer til at bestå af lige
antal hovedbestyrelsesmedlemmer er hovedformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Valg til hovedbestyrelse og underudvalg foregår skriftligt, såfremt blot en af de fremmødte måtte ønske
dette. Ellers foregår afstemningen ved håndsoprækning. Det er dirigentens ret, at få valgt 3 stemmetællere
bland generalforsamlingens deltagere. Afgåede hovedbestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at møde op til
de 3 første bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen som rådgivere uden stemmeret.
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at engagere eksterne registreret revisor til revision af foreningens
regnskab. Såfremt ekstern revisor ikke er engageret vælges der hver år 2 kritiske revisorer og 1
revisorsuppleant på generalforsamlingen, og de vælges for 1 år ad gangen. En afgående kasserer kan ikke
vælges det år han udtræder af hovedbestyrelsen.

§10
Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningsprotokollen, hvori et referat af forhandlingerne
optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal afholdes såfremt halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes senest 1 måned efter krav herom er stillet.

§12
Hovedbestyrelsen er foreningens ledelse og repræsenter foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger
og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år kan vælges til hovedbestyrelsen og underudvalgene, og man
er forpligtet til at indtræde i bestyrelsen, hvis man er valgt. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. I sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af hele
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er pligtig til bogføring af foreningens ejendele.

§13
Suppleanter indtræder i hovedbestyrelsen og underudvalg, såfremt et medlem ikke har været eller kan være
til stede 3 på hinanden følgende bestyrelses- eller udvalgsmøde uden gyldig grund. Det er de øvrige
bestyrelses- og udvalgsmedlemmers skøn at bedømme, hvorvidt medlemmets afbud er gyldigt. Suppleanter,
der er indtrådt i hovedbestyrelsen eller underudvalg, overtager valgperioden for det medlem som suppleanten
afløser.
Såfremt formanden går af i utide, er det hovedbestyrelsens ret at opfordre et af de menige medlemmer fra
det pågældende udvalg til at indtræde i hovedbestyrelsen. Suppleanten for det pågældende udvalg træder
herefter ind som menig i underudvalget.

§14
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorernes påtegning. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og tilse
beholdningernes tilstedeværelse. Den engagerede eksterne registreret revisor eller de valgte revisorer har til
enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Foreningens regnskab skal desuden indsendes til Silkeborg Kommune en gang årligt, eller på forlangende
indsende regnskab til Silkeborg Kommune.

§15
Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling – samt forudgående
godkendelse af Silkeborg Kommune – mens alle andre afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§16
I tilfælde af foreningens opløsning afholdes to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest 2
måneders mellemrum, hvor 2/3 af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer skal stemme for
opløsning af foreningen. På den sidste afholdt generalforsamling, skal det afgøres, hvorledes foreningens
eventuelle formue og ejendele skal anvendes til almennyttige formål i Silkeborg Kommune.

§17
Tegningsregler og hæftelse.
Stk. l. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
foreningen i forbindelse med oprettelse af check – eller girokonto. Ved optagelse af lån og ved salg /
pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Salg / pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

Disse love træder i kraft pr. 28. august 2023

Hovedformand:

Allan Pontoppidan

Kasserer:

Christina Kongsted

Bestyrelsesmedlem:

Terkel Budolfsen

Næstformand:

Søren Bøgh Madsen

Sekretær:

Lone Bak Thorius